Scania

Sök efter

 • Streamline
 • Lina
 • Arbetsbelysning
 • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Få en förbättrad körförmåga.

Sedan den 10 september år 2016 behöver alla förare som omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis ha med sig det under färden för att få köra godstransporter med tung lastbil.

Yrkeskompetensbevis

Scania vill genom sin rikstäckande certifierade förarutbildning öka kompetensen inom branschen och medverka så att förarna kan uppfylla lagkraven. EU-direktivet kräver att alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och underlätta framtida rekryteringar av förare.

Förbättrad körfärdighet är en god investering. Att förbättra förarnas körfärdigheter och behålla den höga nivån är dessutom en god investering, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt.

Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

"Erfarenheten visar att en bränslereducering på 10 procent är fullt möjlig, något som även reducerar utsläppen"

Erfarenheten visar att en bränslereducering på tio procent är fullt möjlig, något som även reducerar utsläppen. I förlängningen minskar också däckslitage och belastning på drivlinan. I de fem kursmodulerna kombineras teori och praktik. Alla praktiska moment sker med Scanias utbildningsfordon och kurserna genomförs hos oss på Berners Tunga Fordon.

I Scanias förarutbildning ingår även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.

Modul A – Lagar och föreskrifter

 • 2.1

  Känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.

 • 2.2

  Känna till bestämmelserna för godstransporter.

 • 2.3

  Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Kursens syfte

Att kursdeltagaren uppdateras på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Att belysa problematiken i samband med brottsligheten och människosmuggling.

Kursens längd

1 dag (7 timmar

Modul B – Bränsleeffektiv och trafiksäker körning

 • 1.1

  Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.

 • 1.2

  Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar.

 • 1.3

  Kunna optimera bränsleförbrukningen.

Kursens syfte

Att kursdeltagarna ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle såväl ur ett miljö- som ett ekonomiskt perspektiv

Kursens längd

1 dag (7 timmar)

Modul C – Godstransporter

 • 1.4

  Vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.

 • 3.7

  Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden.

Kursens syfte

Att kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller transporter såväl inom Sverige som utomlands

Kursens längd

1 dag (7 timmar)

Modul D – Arbetsrisker och hälsa

 • 3.3

  Kunna förebygga fysiska risker.

 • 3.4

  Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

Kursens syfte

Att upplysa kursdeltagarna om vikten av god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomisk som möjligt.

Kursens längd

1 dag (7 timmar)

Modul E – Nödsituationer

 • 3.1

  Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.

 • 3.5

  Kunna bedöma krissituationer.

 • 3.6

  Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Kursens syfte

Att säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agera i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Kursens längd

1 dag (7 timmar)

Registrering och villkor

För att kunna bli registrerad på fortbildningen krävs giltig legitimation (körkort) vid kursstart. Ni har möjlighet att omboka datumbestämd utbildningsinsats. Berners Tunga Fordon kommer inte att debitera ersättning för sådan datumbestämd utbildningsinsats om ombok­ningen sker senast 14 kalenderdagar innan utsatt utbildningsdatum. Sker om­bokningen senast 7 kalenderdagar innan utsatt utbildningsdatum Berners Tunga Fordon AB rätt att debitera 50 % av ersättningen och återstår färre än 7 kalenderdagar till kursstart när avbokning sker så har Berners Tunga Fordon AB rätt till 100 % ersättning. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker efter avslutad kurs. Dröjsmålsräntan beräknas enligt Riksbankens referensränta +8 procentenheter.

Lina Olsson

Marknadschef

Tel: 063-57 47 15

Mobil: 070-108 90 14

Catrin Rydberg

Marknadsstöd YKB

Tel: 060-64 64 91

Mobil: 070-108 91 14